logo inverse 1Tel : +31 (0) 79 2044001 24/7

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene zakelijke voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever = degene die gebruik maakt van diensten van Elite International Security Services.

Overeenkomst = de overeenkomst tot dienstverlening door Elite International Security Services.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elite International Security Services en een opdrachtgever waarop Elite International Security Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Eventuele afwijking en/of uitzondering op deze zakelijke voorwaarden zijn slechts geldig indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en opdracht

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Elite International Security Services gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders staat aangegeven. Elite International Security Services is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk, digitaal of mondeling binnen de genoemde termijn wordt bevestigd.

3. Word de bevestigde offerte 2 weken of langer voor aanvang opdracht afgemeld, zal er 30% in rekening gebracht worden, 1 week voorafgaande 40% en binnen 48 uur 50% van de totale offerte. Betreft dit een afmelding voor een feestdag word er ongeacht de periode van afmelding 50% in rekening gebracht.

4. Prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 21 % BTW.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De medewerkers van Elite International Security Services zullen de overeenkomst uitvoeren volgens de instructies van de opdrachtgever, zolang deze niet in strijd zijn met de instructies voor het personeel van Elite International Security Services, waaraan het Ministerie van Justitie goedkeuring heeft verleend.

2. Elite International Security Services kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade en/of lichamelijk letsel, die de medewerker van Elite International Security Services tijdens de overeengekomen werkzaamheden toebrengt zodra dit een direct of indirect gevolg is van handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de instructies voor het personeel van Elite International Security Services, genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en schriftelijk vastleggen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Elite International Security Services zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6. Contractduur

1. De overeenkomst tussen Elite International Security Services en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7. Uurtarief

1. Het overeengekomen uurtarief heeft betrekking op de in de overeenkomst beschreven diensten en werkzaamheden.

2. Elite International Security Services is gerechtigd om het overeengekomen uurtarief aan te passen, mits dit geschiedt na een kennisgevingtermijn van minimaal twee maanden. Indien de opdrachtgever als gevolg van het aangepaste uurtarief de overeenkomst wenst te ontbinden, dan dient er een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

3. Het overeengekomen uurtarief is exclusief BTW.

4. Op feestdagen berekend Elite International Security Services een toeslag van 50 %. Op oud en nieuw, 31 december 20.00 tot 1 januari 08.00 is dit een toeslag van 100%.

5. Indien tussen beide partijen een overeenkomst wordt aangegaan op basis van een schriftelijk, langdurig contract (vanaf één jaar), kan Elite International Security Services een korting aanbieden, dit geschiet geheel in overleg.

 

Artikel 8. Betaling

1. Betaling van de overeengekomen diensten van Elite International Security Services dient per 14 dagen te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Betaling kan geschieden via bijschrijving van het factuurbedrag op één van de rekeningnummers van Elite International Security Services, of via een contante betaling aan de daarvoor door de directie van Elite International Security Services aangewezen persoon, die voor ontvangst de factuur zal ondertekenen.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per vier weken, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 9. Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever te worden ingediend volgens de de door het Ministerie van Justitie goedgekeurde, klachtenregeling. Elite International Security Services is verplicht een kopie van deze klachtenregeling te verstrekken zodra tussen beide partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, de opzegtermijn die in acht dient te worden genomen is één maand, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Elite International Security Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene zakelijke voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elite International Security Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elite International Security Services niet is staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

Artikel 13. Slotbepaling

1. Indien zich situaties voordoen en/of een beroep wordt gedaan op aansprakelijkheden die niet, of niet voldoende, in deze algemene zakelijke voorwaarden staan vermeld, dan behoudt Elite International Security Services het recht om deze naar eigen inzicht te behandelen en in voorkomend geval, alsnog geen aansprakelijkheid te aanvaarden.